ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერია 7-ის ფასები

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო  ახალი პროგრამების მიწოდების შეცვლილი წესები იხილეთ ქვევით.  პროგრამის განახლებები ჩვეულ რეჟიმში შესრულდება, ხოლო ყველა სახის მომსახურება გაიწევა დისტანციურად.

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით, ანგარიშწორების ფორმა - უნაღდო. ფასები ძალაშია შეთავაზებიდან 3 დღის განმავლობაში.      

 
პროდუქტის დასახელება

კოდი

მომხმარებლის

რაოდენობა

ერთვალუტიანი მრავალვალუტიანი ორმაგი სააღრიცხვო ვალუტა
არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის

საბუღალტრო პროგრამა

„ორის-ბუღალტერია“

A01S 360 USD 1106 GEL - - - -
A05S 960 USD 2950 GEL - - - -
A10S  10  1560 USD 4794 GEL - - - -
A01M  - 600 USD  1844 GEL - -
A05M  - 1440 USD  4426 GEL - -
A10M  10  - 2340 USD  7192 GEL - -
A01D 1 - - - - 900 USD  2766 GEL 
A05D 5 - - - - 2160 USD  6639 GEL 
A10D 10 - - - - 3510 USD  10788 GEL 
A01ST  410 USD  1260 GEL  -    
A05ST  1210 USD  3719 GEL  -    
A10ST  10  2060 USD  6331 GEL  -    
A01MT  650 USD  1997 GEL    
A05MT  1690 USD  5194 GEL    
A10MT  10  2840 USD 8729 GEL    
A01DT 1         950 USD  2920 GEL 
A05DT 5         2410 USD  7407 GEL 
A10DT 10         4010 USD  12325 GEL 

დამატებითი საინფორმაციო ცხრილები (წარმოების მოდული)

T(ATBR)  50 USD 153 GEL  50 USD 153 GEL 50 USD 153 GEL
მენეჯერული აღრიცხვა C 300 USD  922 GEL  300 USD  922 GEL  300 USD  922 GEL 
API პროგრამირება (სხვა აპლიკაციებთან კომუნიკაცია) -ერთი ელექტრონული გასაღებისთვის P არარეზიდენტისთვის 2840 USD    რეზიდენტისთვის    8729 GEL 
განახლება  ****/U  პროგრამის ღირებულების  20% 
მრავალვალუტიანზე ან ორმაგ სააღრიცხვო ვალუტაზე გადასვლა ****S/M, ****S/D,  ****M/D 

 ფასთა შორის სხვაობა

ელექტრონული გასაღები აქტივაციის
გარეშე (ერთ მომხმარებლიანი)

HASP HL pro არარეზიდენტისთვის* - 40 USD რეზიდენტისთვის - 122 GEL
ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (ქსელური) HASP HL Net 10 არარეზიდენტისთვის* - 60 USD  რეზიდენტისთვის - 184 GEL
ელექტრონული გასაღების აქტივაცია ****/A პროგრამის ფასსა და ელექტრონული გასაღების ფასებს შორის სხვაობა
 *არარეზიდენტში იგულისხმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი.

 

შ.პ.ს "ორისის" მიერ პროგრამის მიწოდება მოხდება ფოსტის მეშვეობით ან შ.პ.ს "ორისის" სერვის პარტნიორების მიერ.
მიწოდების ვადა განისაზღვრება თანხის შ.პ.ს „ორისის“ ანგარიშზე ჩარიცხვიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე, იყიდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ახალი პროგრამის შეძენა ან როდესაც ელექტრონული გასაღები არის ფიზიკურად დაზიანებული, მაგრამ მასში იკითხება პროგრამის ლიცენზია.

საბუღალტრო პროგრამის მიწოდებისას მყიდველს გადაეცემა ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (HASP), ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნება შესაბამისი პროგრამის ელექტრონული გასაღების აქტივაცია (მას შემდეგ, რაც rs.ge-ზე დადასტურდება ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები) და მიიღებს მომსახურებას ერთი წლის განმავლობაში:
ინტერნეტის საშუალებით განახლებული ვერსიების მიღების უფლება
სატელეფონო კონსულტაციები (ცხელი ხაზი)
დისტანციური კომპიუტერული დახმარება (TeamViewer 9)